Sự khác nhau giữa quản trị và quản lý

Trong các công ty, doanh nghiệp người ta thường dùng nhiều hai cụm từ quản trị và quản lý. Đa phần, các khái niệm liên quan đến hai cụm từ này thường có nội dung giống nhau chẳng hạn như: quản lý tài chính và quản trị tài chính. Tuy nhiên, đôi khi các bạn gặp phải những trường hợp cần phải làm rõ sự khác biệt của hai cụm từ này để làm rõ trách nhiệm và quyền hành. Vậy thì sự khác nhau giữa quản trị và quản lý là gì?
 

Sự khác nhau giữa quản trị và quản lý

Quản trị và quản lý khác nhau như thế nào?

Chúng tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm quản trị và quản lý khi đặt chúng vào trong môi trường làm việc của các tổ chức công ty, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  • Định nghĩa: Quản trị là những cách thức làm việc được người đứng đầu áp dụng cho toàn bộ tổ chức để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Còn quản lý là từ những cách thức làm việc đã được định hướng sẵn, người đứng đầu sẽ điều khiển và định hướng tổ chức của mình làm việc theo đúng như khuôn khổ có sẵn.

  • Chức năng: Công tác quản trị có chức năng thành lập ra các mục tiêu và chính sách quan trọng của các tổ chức còn công tác quản lý có chức năng thực hiện các chính sách để đạt được mục tiêu mà quản trị thành lập.

  • Quyền hành: Dựa vào chức năng đã nêu ở trên thì các bạn có thể thấy nếu đặt hai khái niệm này vào trong môi trường làm việc của các công ty, doanh nghiệp thì có thể thấy quản trị là cấp cao còn còn quản lý là cấp trung.

  • Trách nhiệm: Những người làm công tác quản trị là những người đưa ra những định hình làm việc của tổ chức doanh nghiệp còn những người làm công tác quản lý chỉ thực hiện những định hình đó theo ý kiến và niềm tin riêng của cá nhân. Vậy nên, nếu doanh nghiệp phát triển không theo những định hướng đã lập ra thì trách nhiệm sẽ do người làm quản lý chịu. Còn nếu như doanh nghiệp phát triển mà ảnh hưởng đến các yếu tố xã hội khác thì người chịu trách nhiệm trước công luận là những người làm công tác quản trị.

Như vậy, các bạn có thể thấy quản trị và quản lý doanh nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như các bạn muốn thực hiện tốt những công tác này khi làm việc trong môi trường doanh nghiệp thì nên tham gia vào các khóa học đào tạo làm quản trị tài chính hoặc kinh doanh trong doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Học quản trị tài chính doanh nghiệp ở đâu