Quy chế quản lý tài chính

Trong mỗi một doanh nghiệp và công ty, đều cần phải có quy chế quản lý tài chính cụ thể để định hướng và quy định những nguyên tắc chung trong việc quản lý tài chính. Đặc biệt đối với các công ty cổ phần thì quy chế tài chính đóng vai trò là công cụ để quản lý các hoạt động nội bộ với loại hình công ty của mình.
 
 Quy chế quản lý tài chính

Quy chế tài chính là gì?

Quy chế tài chính là tổng hợp các quy định được đưa ra một cách cụ thể về tài chính, kế toán. Đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất tài chính, hóa đơn và kế roán trong công ty, doanh nghiệp. Khi lập nên các quy chế tài chính cho doanh nghiệp mình cần phải chú ý đến hai nội dung chính đó là quy định về vốn, tài sản và nguyên tắc quản trị đã quy định sẵn.

Nội dung của quy chế tài chính

Quy định về vốn và tài sản

Trong nội dung này, bạn cần phải chú ý đến các vấn đề về vốn và tài sản như:
  • Quy định về vốn bao gồm: Vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn vay, vốn huy động và các nguồn vốn khác.
  • Quy định về tài sản bao gồm: Tài sản cố định, tài sản lưu động.

Nguyên tắc quản trị

  • Ban Giám đốc điều hành doanh nghiệp, công ty phải xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu, doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ để đặt được mục tiêu đã đặt ra.
  • Các cấp quản trị đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc phải tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh, bảo đảm các chi phí này được trang trải bằng doanh thu đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả.
  • Các cấp quản lý tài chính phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong phạm vi ra quyết định của mình.
  • Quản lý các loại chi phí như chi phí hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính và chi phí hoạt động bất thường được quản trị theo quy định hiện hành của luật pháp.
  • Tính giá thành sản phẩm: Toàn bộ các khoản chi phí phát sinh phải được kết chuyển cho sản phẩm, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ trong năm tài chính để xác định hiệu quả kinh doanh sản xuất kinh doanh.
Như vậy một doanh nghiệp có được quy chế tài chính hợp lý và thực hiện theo quy chế đó chính xác và kỷ luật thì sẽ kiểm soát hoạt động kinh doanh và đạt được những thành công cho doanh nghiệp mình. 

Mời bạn tham khảo thêm: Phần mềm quản lý tài chính