Quản lý tài sản công

Quản lý tài sản công là những tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước hiểu rộng hơn thì là thuộc quyền sở hữu của toàn bộ công dân bao gồm: Tài sản quốc gia do Chính phủ sở hữu. Tài sản do các cấp địa phương quản lý. Tài sản nhà nước do doanh nghiệp nhà nước quản lý. Tài sản do các cơ quan hành chính sự nghiệp quản lý. Tài sản do các dự án viện trợ vay nợ hình thành. Tài sản nhà nước trong các tổ chức chính trị - xã hội. Quản lý tài sản công chính là công việc khắc phục những tồn tại, hạn chế và đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản công trong giai đoạn mới được mọi cấp từ chính phủ đến tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và nhân dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện. Hiện nay công việc quản lý tài sản công gặp phải những vấn đề bất cập mà cần phải có những biện pháp để khắc phục.
Quản lý tài sản công

Những vấn đề bất cập trong quản lý tài sản công

Tài sản công là nguồn lực to lớn và tiềm góp phần thức đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên thực trạng quản lý tài sản công còn gặp một số bất cập và khó khăn do nhiều nguyên nhân, cụ thể như sau:
  • Chưa có sự quan tâm và dẫn dắt của các cấp trực tiếp quản lý với các cấp cơ sở.
  • Đội ngũ quản lý tài sản công cơ sở chưa có sự lớn mạnh và đủ khả năng để thục hiện công việc này một cách quyết đoán và hiệu quả mặc dù có số lượng đông.
  • Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm và thực hiện đúng theo chỉ đạo và nhiệm vụ được giao.
  • Do đơn vị kế toán chưa nắm bắt hệ thống luật để kiểm soát tài sản công chặt chẽ và hiệu quả.

Biện pháp khắc phục

Để khắc phục được những tình trạng bất cập còn đang tồn tại trong công việc quản lý tài sản công, cần phải thực hiện các biện pháp như sau:
  • Triển khai các văn bản và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài sản: Cần phải triển khai cho các cấp thực hiện việc quản lý tài sản công nắm bát được các luật quản lý và sử dụng tài sản công. Kiểm kê lại các tài sản để nắm bát chính xác nguồn tài sản hiện có. Hướng dẫn các đơn vị chính quyền cơ sở xác định giá và giá trị tài sản cố định để có thể theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản công hợp lý. Cuối cùng cần phải thực hiện công việc quản lý tài sản công một cách minh bạch rõ ràng
  • Đối với các đơn vị chính quyền cơ sở: Cần phải khần trương ban hành quy chế sử dụng tài sản công theo quy định của nhà nước để phân định rõ quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân đối với thực hiện công việc quản lý tài sản công để xác định mức độ vi phạm của từng cá nhân trong đơn vị khi xảy ra sai phạm, từ đó xác định mức nộp phạt và khắc phục hậu quả của từng cá nhân. Thực hiện đúng trình tự mua sắm, thanh lý, ghi tăng, ghi giảm tài sản cố định. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; hiện đại hóa công tác quản lý công sản qua phần mềm kế toán. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Yêu cầu các đơn vị rà soát số lượng đất được giao, số còn lại, đánh giá nguyên nhân thiếu hụt và áp giá đất theo khung giá đất chung của tỉnh và ghi tăng giá trị tài sản trên hệ thống tài khoản kế toán. Và cuối cùng là thực hiện đúng các quy định, quy chế đã ban hành như quy chế chi tiêu nội bộ, tránh tình trạng ban hành để đối phó hoặc ban hành ra không áp dụng. Tham khảo thêm: Các quy chế về quản lý tài chính.
Như vậy quản lý tài sản công ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân. Vì thế nên bạn cần phải nghiêm túc và có trách nhiệm khi thực hiện công việc quản lý tài sản công.