Quản lý tài chính công

Tài chính công là những thu nhập và chi tiêu của Chính phú. Đây là nguồn lực để nhà nước có thể thực hiện những chứ năng của mình. Tài chính công là công cụ để nhà nước chi phối và điểu chỉnh các hoạt động xã hội nhằm thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Quản lý tài chính công là quá trình lập kế hoạch, tổ chức điều hành các hoạt động thu chi đồng thời tác động và điều hành các mặt của tài chính công thông qua các hệ thống cơ quan nhà nước.
 
Quản lý tài chính công

Mục tiêu của công việc quản lý tài chính công

Quản lý tài chính công đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Công việc này tạo ra sự cân đối và nguồn tài chính ổn định để phát triển kinh tế, xã hội. Quản lý tài chính công đảm bảo cho việc: Thực hiện đúng kỷ luật tài chính tổng thể, đảm bảo hiệu quả phân bổ và huy động nguồn lực, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Yêu cầu quản lý tài chính công

  • Tập trung được nguồn lực tài chính công để giải quyết các nhiệm vụ quan trọng.
  • Sử dụng tập trung nguồn lực tài chính công ưu tiên cho các chiến lược.
  • Đảm bảo cho sự công bằng trong phân phối tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng.
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
  • Nâng cao tính chủ động, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị.
  • Hướng tới mục tiêu quản lí cải cách tài chính Nhà nước.

Nguyên tắc quản lý tài chính công

Để đặt được mục tiêu đã đề ra và đem lại hiệu quả tốt nhất cần phải thực hiện công việc quản lý tài chính công theo những nguyên tắc sau:
  • Công khai minh bạch.
  • Thống nhất.
  • Hiệu quả.
  • Tập trung dân chủ.
Tài chính công - quản lý tài chính công là hoạt động quyết định trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vì thế nên cần phải đảm bảo được những yêu cầu và nguyên tắc hoạt động để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Mời bạn xem thêm cách quản lý tài sản công Tại Đây.