Phân tích tài chính tại doanh nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp là công việc đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Để các bạn có thể tham khảo và hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Đào Tạo M&D xin đưa ra khái niệm, mục đích và ý nghĩa của công việc phân tích tài chính trong doanh nghiệp.
 
hân tích tài chính doanh nghiệp

Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích là việc mà chúng ta sẽ chia nhỏ và tìm hiểu sâu rộng và kỹ lưỡng về vấn đề mà mình đang quan tâm xem trong đó bao gồm những gì. Tương tự như vậy, phân tích tài chính trong doanh nghiệp là những hoạt động đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của doanh nghiệp để tính toán những chỉ số khác nhau thông qua sử dụng những số liệu từ báo cáo tài chính.

Mục đích quản lý tài chính doanh nghiệp

Công việc quản trị tài chính trong các doanh nghiệp được thực hiện nhằm mục đích:
  • Cung cấp đầy đủ thông tin của các nhà đầu tư, chủ nợ…cho doanh nghiệp để đưa ra những quyết định đầu tư, tín dụng…
  • Cung cấp thông tin quan trọng cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác để đánh giá số lượng, thời gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức hoặc tiền lãi
  • Cung cấp tin về các nguồn lực kinh tế, vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của các quá trình, các tình huống làm biến đổi các nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời qua đó cho biết thêm nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các nguồn lực này và các tác động của những nghiệp vụ kinh tế, giúp cho chủ doanh nghiệp dự đoán chính xác quá trình phát triển doanh nghiệp trong tương lai.
Như vậy quá trình phân tích tài chính nhằm mục đích giúp cho doanh nghiệp có thể đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý và tìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và còn là căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của quản lý tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân chủ doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài có liên quan đến tài chính của doanh nghiệp như các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cho vay, các cơ quan nhà nước và người làm công. Cụ thể như sau:
  • Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tài chính là công việc giúp cho họ có đầy đủ thông tin nhằm thực hiện cân bằng, đánh giá tình hình tài chính để tiến hành lập và sử dụng ngân sách doanh nghiệp,cân đối lại tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính của doanh nghiệp.
  • Đối với các nhà đầu tư: Phân tích tài chính giúp họ có đầy đủ thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh và các tiềm năng của doanh nghiệp cân nhắc sự an toàn và hiệu quả khi đầu tư.
  • Đối với các nhà cho vay: Qua việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, họ đặc biệt chú ý tới số lượng tiền và các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền nhanh để từ đó có thể so sánh được và biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp.
  • Đối với cơ quan nhà nước và người làm công: Việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, sẽ giúp các cơ quan đánh giá được năng lực lãnh đạo của ban giám đốc, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư bổ sung vốn cho các doanh nghiệp nhà nước nữa hay không. Còn người lao động sẽ có đủ thông tin cơ bản để biết được quyền lợi và trách nhiệm, đến khách hàng hiện tại và tương lai của họ.
Như vậy có thể thấy công việc phân tích tài chính có ý nghĩa to lớn để giúp cho doanh nghiệp và các đối tượng liên quan khác xác định được hướng đi tốt nhất.

Mời bạn tham khảo thêm: Các khoá học quản trị tài chính doanh nghiệp