Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính


Kế toán là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng giúp cho một doanh nghiệp có thể tồn tại, hoạt động và phát triển. Những người làm kế toán có nhiệm vụ duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, quản trị tài chính về các khoản thu chi dựa trên việc lập các kế hoạch, sổ sách báo cáo hàng ngày. Qua đó sẽ thấy được những khoản chi phí không cần thiết để có cách cắt giảm nó. Kế toán trong doanh nghiệp được chia thành 2 bộ phận: kế toàn quản trị và kế toán tài chính. Vậy làm sao để phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính? Sự khác nhau giữa hai hình thức kế toán này là gì?
 
Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính

Khái niệm

  • Kế toán quản trị: Kế toán quản trị là bộ phận cung cấp thông tin đã được xử lý đến ban lãnh đạo nhằm giúp cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả kinh tế cao.
  • Kế toán tài chính: là bộ phận phản ánh hiện trạng và sự biến động về vốn, tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Sự giống và khác nhau giữa kế toàn quản trị và kế toán tài chính

Giống nhau

Hai bộ phận này đều có quan hệ chặt chẽ với các thông tin kế toán và số liệu thông tin. Đồng thời cả hai bộ phận cũng có mối quan hệ về trách nhiệm của Nhà quản lý.

Khác nhau

Kế toán quản trị và kế toán tài chính có mục đích, đối tượng phục vụ, đặc điểm thông tin, nguyên tắc cung cấp thông tin, phạm vi của thông tin, kỳ báo cáo, tính bắt buộc theo quy định khác nhau. Cụ thể như sau:
 
 Nội dung Kế toán quản trị Kế toán tài chính
Mục đích Cung cấp thông tin phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính
Đối tượng phục vụ Các nhà quản lý doanh nghiệp Các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp
Đặc điểm thông tin Nhấn mạnh đến sự thích hợp và tính linh hoạt của số liệu, thông tin được tổng hợp phân tích theo nhiều góc độ khác nhau Phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ đòi hỏi có tính khách quan và có thể kiểm tra được.
Nguyên tắc cung cấp thông tin Không bắt buộc. Phải tôn trọng các nguyên tắc được thừa nhận và sử dụng.
Phạm vi của thông tin Liên quan đến việc quản lý trên từng bộ phận cho đến từng cá nhân có liên quan. Liên quan đến việc quản lý tài chính trên quy mô toàn doanh nghiệp.
Kỳ báo cáo Có kỳ lập báo cáo nhiều hơn: Quý, năm, tháng, tuần, ngày. Có kỳ lập báo cáo là: Quý, năm.
Tính bắt buộc Không có tính bắt buộc. Có tính bắt buộc.
 
Với những thông tin công ty Đào Tạo M&D chia sẻ ở trên, hy vọng các bạn có thể phân biệt được thế nào là kế toán quản trị và thế nào là kế toán tài chính. Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Mời bạn tham khảo thêm: Khoá học kế toán ngắn hạn