Kiểm soát chi phí

Khóa học nhằm trang bị:
·  Hiểu biết về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp, phân loại chi phí cũng như mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí
·  Hiểu biết về tầm quan trọng và vai trò của doanh số bán hàng, doanh thu đối với quản trị chi phí
·  Cách thức quản lý các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí lưu kho, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung khác
·  Hiểu về bản chất của quản lý quá trình sản xuất trong con mắt của nhà quản trị chi phí
·  Đánh giá về những yếu tố khác ảnh hưởng tới quản trị chi phí như giá bán, kế hoạch lợi nhuận...
·  Cách tiếp thu và nắm bắt vấn đề nhanh và triệt để thông qua việc giới thiệu khóa học qua những tình huống phát sinh tại doanh nghiệp thực tế
 

Quản lý và Kiểm soát chi phí
A. Giới thiệu về Doanh thu, Chi phí & Lợi nhuận
 • Những nội dung cơ bản về doanh thu
 • Những nội dung cơ bản về chi phí: Chi phí và phân loại chi phí
 • Giới thiệu về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Giới thiệu về dự toán ngân sách
B. Quản lý và kiểm soát chi phí Nguyên vật liệu
 • Tổng quan về chi phí nguyên vật liệu tồn kho
 • Quản lý và kiểm soát chi phí về mua nguyên vật liệu
 • Các định mức tồn kho
 • Kiểm soát nguyên vật liệu tồn kho
C. Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công
 • Tổng quan về chi phí nhân công
 • Đánh giá năng suất lao động và duy trì năng suất lao động
 • Quản lý chi phí nhân công: Xác định định mức năng suất lao động; dự tính doanh số bán hàng; lập kế hoạch nhân sự; phân tích kết quả
 • Cắt, giảm thiểu chi phí liên quan tới nhân công
D. Quản lý chi phí sản xuất chung
 • Quản lý chi phí biến đổi
 • Quản lý chi phí cố định
 • Quản lý chi phí khác
E. Quản lý các chi phí phi sản xuất
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển
 • Chi phí quản lý
 • Chi phí marketing và bán hàng
F. Phân tích kết quả thông qua báo cáo tài chính
G. Kế hoạch lợi nhuận
 • Lập kế hoạch lợi nhuận
 • Phân tích chi phí/sản lượng/lợi nhuận
 • Dự toán ngân sách và kiểm soát dự toán ngân sách